Procura - Imputernicire

CUPRINS

Procura sau imputernicirea este actul notarial prin care o parte, numita mandant deleaga pe cineva pentru a acționa în numele acesteia, putand incheia acte juridice, ridica documente, reprezenta in fata diverselor institutii sau chiar instante judecatoresti.

Cele mai intalnite procuri au ca obiect imputernicirea contabililor pentru depunerea declaratiilor fiscale la ANAF, vanzarea sau cumpararea si respectiv inmatricularearea de autoturisme sau incheierea diverselor acte juridice in fata notarilor publici (vanzari, ipoteci, succesiuni, divort).

Totodata, des intalnita este si declaratia de plecare copil (cunoscuta si ca procura plecare copil sau procura minor) prin care un parinte sau ambii isi exprima acordul privind iesirea din tara a copilului minor. Pentru ca cineva sa va conduca masina nu se poate incheia o procura ci un contract de comodat.

Tipuri Procura - Imputernicire

Procură administrare societate
Procură generală de administrare imobil (teren, apartament, casă)
Procură semnatură electronică (digitală)
Împuternicire înmatriculare auto
Procură cazier judiciar
Procură judiciară
Procură de reprezentare la divorțul în instanță (judiciar)
Procură de reprezentare la divorțul prin notariat
Procură de reprezentare la succesiune
Procură pentru bancă

Împuternicire Registrul Comerțului
Procură ridicare pensie
Procură cumpărare imobil (apartament, casă, teren)
Procură donație imobil (apartament, casă, teren)
Procură vânzare apartament
Procură vânzare auto
Procura pentru copil minor (declaratie plecare copil)
Procură pentru eliberarea paşaportului copilului minor (sub 14 ani)
Procură pentru ridicarea paşaportului
Procură specială

Pentru imputerniciri si procuri in Bucuresti contactati notariat:

Procura copil minor

(declaratie plecare copil)

Ceea ce multe persoane numesc în mod uzual “procură pentru copil minor”, reprezintă de fapt o declaraţie notarială autentică prin care un părinte sau ambii părinţi îşi exprimă acordul cu privire la ieşirea din ţară a copilului lor minor însoţit de o terţă persoană, respectiv, de către celălalt părinte.

Diferenţa esenţială între procură şi declaraţie este că procura notarială se foloseşte pentru a împuternici o altă persoană să încheie acte în numele celui care face împuternicirea, în timp ce prin declaraţie doar vă exprimaţi acordul cu privire la îndeplinirea anumitor acte (în acest caz, un părinte declară că este de acord cu plecarea copilului său minor în afara graniţelor ţării însoţit de celălalt părinte sau de o terţă persoană).

Declarația pentru ieșirea minorului din țară, cunoscută și sub numele de “procură pentru copil minor”, este un act necesar la frontieră pe care părintele ce nu îl însoțește pe minor în călătoria în afara țării trebuie să-l facă la notariat sau, dacă se află în străinătate, la Consulatul/Ambasada României.

Această declarație va fi necesară pentru copiii minori cu cetățenie română doar la ieșirea din România, nu și la intrarea în țară.

Declarația poate fi dată și în fața unui notar străin, caz în care trebuie supralegalizată sau apostilată conform Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine*.

*Excepție de la această regulă fac statele cu care România a încheiat tratate, convenții sau acorduri de asistență juridică, în materie civilă sau de drept al familiei, care prevăd scutirea de supralegalizare.

Procura pasaport minor

(procura pentru eliberarea paşaportului copilului minor)

Prin procura pentru eliberarea paşaportului copilului minor, un părinte îl poate împuternici pe celălalt părinte sau pe o terţă persoană să solicite eliberarea paşaportului simplu pentru copilul minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani. În cazul în care se împuternicește o terță persoană, este necesară prezența ambilor părinți la notariat pentru a semna procura.

Împuternicirea este necesară doar în cazul minorului cu vârsta sub 14 ani. Minorul cu vârsta de peste 14 ani poate să depună numai personal cererea pentru eliberarea paşaportului, fiind însă necesară, în acest caz, fie prezența ambilor părinți în fața funcționarului direcției pașapoarte care primește cererea, fie o declarație notarială din partea acestora sau a părintelui care nu îl însoțește pe minor la depunerea cererii prin care își dă/dau acordul cu privire la eliberarea pașaportului.

Procura cumparare imobil

(procura notarială pentru cumpărarea unui imobil)

Procura notarială de cumpărare a unui imobil (apartament, casă sau teren) este actul unilateral prin care o persoană (mandantul, cel ce da procura) o împuterniceşte pe o alta (mandatar, cel imputernicit) să o reprezinte la notariat pentru cumpărarea unui imobil la un anumit preț, sau, după caz, la un preț negociat de către mandatar. Procurilor li se aplica regulile generale ale unui contract de mandat.

Pentru că actul pe care urmeaza să-l încheie mandatarul va avea forma autentică (contractul de vânzare-cumpărare prin care se vinde un imobil poate fi încheiat în mod valabil numai la un birou notarial), procura trebuie sa aiba aceeaşi formă pentru a fi valabilă (trebuie dată în faţa notarului public şi autentificată). Aceasta este consecinţa aplicării principiului simetriei de formă, reglementat de art. 2013 alin. 2 din noul Cod civil, potrivit căruia mandatul dat pentru încheierea unui act juridic pentru care legea impune o anumită formă, trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă actului însuşi (nulitatea).

Procura donatie imobil

(procura notarială pentru donarea unui imobil)

Prin procura pentru donația unui imobil (apartament, casă, teren etc.), atât cel ce face/da donatia (donator), cât și cel care urmează să primească donația (donatar), pot fi reprezentate la notariat de o altă persoană în vederea încheierii contractului de donație.

Numai partea care urmează să fie reprezentată în fața notarului public de o altă persoană poate încheia împuternicirea, adresându-se oricărui notariat din România sau, în cazul cetățenilor români aflați în străinătate, consulatului din țara în care se află.

Procura vanzare imobil

(procura notarială pentru vanzarea unui imobil)

Prin procura de vânzare a unui apartament, proprietarul imobilului (mandantul) o poate împuternici pe o altă persoană (mandatar) să vândă apartamentul în cauză la un preț care, după caz, mandatarul îl va negocia în favoarea mandantului, va putea fi limitat la o anumită valoare sau indicat expres în procură.

Împuternicirea se poate realiza la orice notariat din România sau, în cazul cetățenilor români aflați în străinătate, la consulatul din țara în care se află, situație în care nu mai este necesară apostila prevăzută de Convenția de la Haga.

Procura vanzare auto

(procura notarială pentru vanzarea unui automobil)

Prin procura de vânzare auto, proprietarul unui autovehicul poate împuternici o altă persoană să îl reprezinte la toate operațiunile necesare vânzării autoturismului, inclusiv la încheierea contractului de vânzare a mașinii, radierea din evidențele fiscale și a organelor de poliție etc.

Împuternicirea se poate realiza la orice notar public din România sau, în cazul cetățenilor români aflați în străinătate, la consulatul României din țara în care se află.

Procura imobil

(procura notarială pentru administrarea unui imobil)

Procura generală de administrare a unui imobil este un act notarial prin care proprietarul bunului împuterniceşte o altă persoană să îndeplinească, să încheie şi să execute orice acte şi fapte juridice de administrare şi conservare cu privire la imobilul respectiv procura se poate încheia la orice birou notarial din România sau, în cazul cetățenilor români aflați în străinătate, la consulat.

Sunt acte de administrare: închirierea imobilului, încasarea veniturilor din chirie, efectuarea de reparații, arendarea unui teren etc.

Sunt acte de conservare: plata taxelor şi impozitelor către stat, încheierea contractului de asigurare a imobilului, plata primelor de asigurare, întocmirea unui inventar, înscrierea unei ipoteci ori a unui privilegiu în registrele de publicitate, întreruperea prescripţiei etc.

Procura societate

(procura notarială pentru administrarea unei societati)

Procura notarială generală de administrare a unei societăți este un contract de mandat prin care administratorul societății respective (mandantul) împuterniceşte o persoană (mandatar) să îndeplinească, să încheie şi să execute orice acte şi fapte juridice de administrare, conservare sau dispoziție pentru buna desfăşurare a activităţii societății.

Sunt acte de administrare: închirierea unori bunuri din patrimoniul societății, încasarea veniturilor din chirii, încheierea contractelor de prestări servicii, încheierea și desfacerea contractelor de muncă etc.

Sunt acte de conservare: depunerea bilanțurilor sociietății, supravegherea şi verificarea evidenţei contabile, contestarea constatărilor organelor financiare, fiscale sau a altor organe de control, semnarea proceselor verbale de constatare, semnarea şi avizarea declaraţiilor fiscal și a declaraţiilor unice etc, plata taxelor şi impozitelor către stat etc.

Sunt acte de dispoziție: efectuarea de operaţiuni bancare în şi din conturile societății comerciale, vânzarea unor bunuri din patrimoniul societății, actele de dizolvare, de lichidare a societăţii, de cesiune părţi sociale

Procura Registru

(procura notarială pentru reprezentare la Registrul Comertului)

Prin acest tip de procură sau împuternicire notarială, o persoană juridică (firmă-societate comercială) sau persoană fizică autorizată (PFA) poate împuternici o terţă persoană fizică să o reprezinte la Oficiul Registrului Comerțului pentru a efectua diferite operațiuni juridice.

De exemplu, mandatarul poate fi împuternicit în vederea înregistrării firmei, înregistrarea eventualelor modificări intervenite în contractul și statutul societății comerciale, semnarea unui act adițional privind completarea obiectului de activitate al societății, declararea unui nou punct de lucru, retragerea documentelor depuse etc.

Procura inmatriculare auto

(procura notarială pentru inmatriculare auto)

Prin procura de înmatriculare auto, proprietarul unui autovehicul poate împuternici o altă persoană pentru înmatricularea mașinii, scop în care îl va reprezenta în fața autorităților competente pentru depunerea actelor necesare emiterii certificatului de înmatriculare, ridicarea acestuia, a cărții de identitate a vehiculului, a plăcuțelor de înmatriculare, inclusiv cele cu număr provizoriu, să semneze de primirea acestora etc.

Împuternicirea sau procura notarială se poate realiza la orice notar public din România sau, în cazul cetățenilor români aflați în străinătate, la consulatul României din țara în care se află.

Procura cazier juridic

(procura notarială pentru obtinerea cazierului juridic)

Prin acest tip de procură o persoană, numită mandant, îl împuterniceşte pe un terţ, numit mandatar, pentru ca acesta din urmă să facă toate demersurile necesare pentru obţinerea cazierului judiciar.

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoanele fizice interesate pot depune cererea-tip personal sau prin mandatar-împuternicit la ghişeele subunităţilor de poliţie de la locul de naştere, domiciliu/reşedinţă.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Găsiţi mai jos atât actele necesare la biroul notarial, cât la ghişeele subunităţilor de poliţie pentru cazul în care se solicită obţinerea cazierului judiciar de către o persoană împuternicită prin procură.

Procura judiciara

(procura notarială pentru reprezentare in instanta)

Prin procura judiciară, o persoană care are sau urmează să aibă calitatea de parte într-un dosar aflat pe rolul unei instanţe judecatoreşti, poate împuternici un terţ (mandatarul), după caz, să introducă cererea de chemare în judecată, să o reprezinte la orice termen sau înfăţişare, să propună probe și să efectueze diferite acte procedurale în respectiva cauză.

Potrivit art. 85 din noul Cod de procedură civilă, împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedeşte prin înscris autentic (procură notarială). 

Despre procura generală și procura specială

Procura generală îl autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare şi de administrare.

Pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacţii ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru a intenta acţiuni în justiţie, precum şi pentru a încheia orice alte acte de dispoziţie, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres.

Mandatul se întinde şi asupra tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă nu sunt precizate în mod expres.

Mandatarul cu procură generală poate să reprezinte în judecată pe mandant, numai dacă acest drept i-a fost dat anume. Dacă cel care a dat procură generală nu are domiciliu şi nici reşedinţă în ţară sau dacă procura este dată unui prepus, dreptul de reprezentare în judecată se presupune dat.

Mandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale îndeplinite în faţa aceleiaşi instanţe; el poate fi însă restrâns, în mod expres, la anumite acte.

Procura divort instanta

(procura notarială pentru reprezentare divort in instanta)

Procura de reprezentare in procesul de divort este o varianta a procurii speciale judiciare prin care unul dintre sotii aflati in procesul de divort poate imputernici o terta persoana sa-i reprezinte interesele in fata instantei care va pronunta respectivul divort

Procura divort notar

(procura notarială pentru reprezentare divort la notar)

Soții care divorțează de comun acord la notariat pot să depună cererea de divorț la notarul public printr-o terță persoană împuternicită cu procură autentică notarială. Pot fi reprezentați prin procură atât ambii soți, cât și doar unul dintre aceștia. De asemenea, un soț il poate reprezenta pe celălalt prin procură la depunerea cererii.

După depunerea cererii de divorț, notarul public le va acorda soților un termen de reflecție de 30 de zile. După trecerea acestui termen, va fi necesar ca ambii soți să se prezinte personal la biroul notarial pentru eliberarea certificatului de divorț. Reprezentarea prin procură notarială nu mai este posibilă la eliberarea certificatului de divorț notarial.

Procura succesiune

(procura notarială pentru dezbatere succesiune)

Moştenitorul care, din diferite motive, nu se poate prezenta la dezbaterea succesiunii prin notariat, are posibilitatea să încheie o procură notarială în formă autentică prin care să desemneze o altă persoană să îl reprezinte în cadrul procedurii succesorale notariale.

Această procură se poate încheia la biroul nostru atât în cazul în care succesiunea este dezbătută la un notar public din București, cât și în cazul în care moștenirea este dezbătută la un notariat dintr-o altă localitate.

Moștenitorul aflat în străinătate și care nu poate veni în țară are posibilitatea să încheie acest tip de procură la consulatul României din țara în care se află.

Procura banca

(procura notarială pentru reprezentare la banca)

Prin acest tip de procură sau împuternicire notarială, o persoană (mandantul) poate împuternici pe o alta (mandatarul) să o reprezinte în fața unei instituții bancare pentru realizarea unei operațiuni bancare în numele său.

De exemplu, mandatarul poate fi împuternicit pentru semnarea unui contract de credit de nevoi personale, unui credit imobiliar cu ipotecă, pentru retragerea unor sume de bani din contul mandantului, constituirea sau lichidarea unui cont curent sau de depozit, emiterea sau ridicarea unui card bancar, transferul unor sume de bani prin ordin de plată, solicitarea extraselor de cont lunare etc.

Procura pensie

(procura notarială pentru ridicare pensie)

În baza procurii notariale speciale pentru reprezentarea în fața instituțiilor sistemului public de pensii, persoana pensionată (mandantul) poate împuternici o terță persoană (mandatarul), după caz:

 • să ridice, în numele său, pensia sau alte drepturi cuvenite și restante;
 • să depună dosarul de pensie;
 • să deschidă contul curent atașat sau nu unui card, în vederea încasării pensiei;
 • să semneze și să ridice extrasul de cont;
 • să ridice decizia de pensie, carnetul de muncă original, precum şi taloanele de plată a pensiei, taloanele speciale de călătorie/legitimaţiei de transport etc.

Intrebari

Gheorghe Nicoleta Aretina

Buna ziua. Pot depunde actele pentru procura de ridicare pasaport inainte de a face pasaportul?

Localitate
Bucuresti
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Da, puteți.
Multumim pentru intrebare.

DOHOTARIU MIHAELA

Bună seara ! Zilele trecute am avut un accident. Am avatiat o masina. Ne am inteles pe cale amiabilă si i am dat si asigurarea mea ( pagubitul fiind din Târgoviște ). Acum la constatare trebuie sa ne prezentam ambii conducători numai ca eu nu ma pot prezenta. Cum procedez ? Am înțeles ca trebuie sa fac o procura in care trebuie sa mentionez ca nu ma prezint la deschiderea dosarului de daune. Indrumati -mă ce sa fac. Multumesc frumos.

Localitate
Bucuresti
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Daca vi s-a comunicat ca puteți fi reprezentata prin procura la constatare, va trebui sa mergeți la un notar si sa împuterniciți pe cineva sa meargă in locul dvs. cu menționarea dosarului de dauna si a companiei de asigurări la care trebuie sa va reprezinte.
Va multumim pentru intrebare.

Daniel

Bună seara, am și eu o întrebare. Am vândut mașina și respectivul pana sa o înmatriculeze pe el a avut un accident cu dauna totala, asigurarea find pe mama acuma îmi cere procura pe el sa poata ridica banii de la asigurări. Ce ma sfătuiți sa fac în acest sens? Va mulțumesc

Localitate
Deva
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Pentru procura va puteți adresa oricărui birou notarial, pentru detalii privind asigurarea luati legatura cu firma de asigurări la care aveți polița.
Va multumim pentru intrebare.

daniela

Buna ziua,se poate face o carte de identitate unei minore,daca mama minorei face o procura de imput
ernicire?

Localitate
afumati
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Trebuie sa va informați la autoritățile emitente ale cărții de identitate daca primesc părțile prin procuri.
Va multumim pentru intrebare.

Ichim Andreea

Buna ziua! Am 25 ani si as dori sa va intreb daca pot face o imputernicire, doar cu pasportul , surorii mele(28 ani) pentru ridicarea bultinului. Multumesc

Localitate
Darabani
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Daca sunteți cetățean roman cu domiciliul in România – adică daca in pașaport la rubrica domiciliu aveți o localitate din România trecuta, nu va puteți identifica cu pașaportul ci numai cu o carte de identitate sau carte de identitate provizorie.
Va multumim pentru intrebare.

Cătalin

Bună seara as vrea sa aflu dacă procura pentru copilul minor se poate face direct din alta țară de către un părinte și eu să mă aflu în România dacă ar putea să o facă în alta țară și să o trimită cumva prin fax sau sa o poată da alt cuiva sa mi.o poată aduce la mine
MULȚUMESC!!

Localitate
Bacău
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Da, declarația pentru ieșirea din tara a minorului se poate da la orice ambasada sau consulat al României fără nicio alta formalitate sau data chiar la un notar din tara respectiva, apostilată si apoi tradusa si legalizata in România.
Va multumim pentru intrebare.

Epure Darius

Bună ziua. Am 17 ani și doresc să merg într o excursie școlară în afara țării.Aș avea 2 întrebări:
1-Este necesară o imputernicire ?
2-Având în vedere ca mama mea lucrează in Austria,există vreo modalitate ca notarul să elibereze o imputernicire doar în prezența tatălui?Mulțumesc anticipat.

Localitate
Reșița
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Da, este nevoie de acordul ambilor părinti pentru a pleca din tara. Mama dvs poate da aceasta declarație de acord la ambasada sau consulatul României fără nicio alta formalitate sau chiar la un notar din Austria dar va trebui apostilată si tradusa in România.
Va multumim pentru intrebare.

Frateanu raluca

Buna ziua,in cat ar fi gata o procura pentru copil minor(plecare din tara)

Localitate
Turda
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Trebuie sa va adresați direct unui birou notarial din localitatea dvs. pentru a afla programul dânșilor.
Va multumim pentru intrebare.

lavinia

cat costa o procura pentru un pasaport lipsa unui parinte

Localitate
viseu de sus
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Trebuie sa luati direct legatura cu birourile notariale din zona dvs. pentru a le afla tarifele.
Va multumim pentru intrebare.

eugeniu

buna seara, doresc sa va intreb cum procedez sa trec auto pe numele mamei care are certificat handicap pt scutire impozit -multumesc

Localitate
bucuresti
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Faceți contract de vânzare cu dansa si urmați procedura de modificare a proprietarului.
Va multumim pentru intrebare.

Florin Margarit

Buna ziua, sunt cetatean german, am parasit definitiv Romania in 1977, deci persoana fizica nerezidenta. Pt deschiderea unui cont bancar in Romania banca imi cere o adeverinta din partea ANAF care confirma ca sunt inregistrat cu NIF. Intrebarea mea: ma puteti ajuta la obtinerea unei astfel de adeverinte urgent ? Eu ma deplasez la Bucuresti pt cateva zile in acest scop. Va multumesc pt raspuns.

Localitate
Hamburg
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Birourile notariale nu au competente in acest sens, noi va putem cel mult ajuta prin a autentifica o procură data de dvs. către o persoana din România care sa va ajute in acest sens.
Va multumim pentru intrebare.

Adrian

Buna ziua,se poate face o procura de catre tatal meu care locuieste in judetul Arges pentru mine care locuiesc in Bucuresti,fara ca eu sa fiu prezent cu el personal?Sau pentru o procura,trebuie sa fim amandoi prezenti?Multumesc!

Localitate
Bucuresti
👑 notariate.ro

Buna ziua,
La autentificarea procurii doar cel ce da procura trebuie sa fie prezent, nu si cel ce primeste procura.
Va multumim pentru intrebare.

Patru Niculina

Am un copil si nu sunt casatorit legitim cu mama copilului. Copilul este inregistrat pe numele meu la adresa mea.Acum trebuie sa si faca cartea de identitate si vrea sa si faca pe sdresa mamei lui.Imi cere procura .Cum pot sa fac in cazul asta?Va multumesc si astept un raspuns daca se poate.

Localitate
Bucuresti
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Luati legatura cu un birou notarial si solicitați autentificarea aceste procuri, vor știi cum sa va ajute.
Va multumim pentru intrebare.

Preda Diana

Buna ziua. Sunt administratorul unui SRL si am inchiriat un imobil de la o persoana fizica. As vrea sa cumpar acest imobil de la persoana respectiva si trebuie sa incheiem un precontract in acest sens. Eu sunt plecata din tara si as dori sa imputernicesc o persoana care sa ma reprezinte in tara pentru semnarea acestui precontract si, deasemenea, pentru relatia cu banca, in vederea unui imprumut. Cum trebuie sa procedez? Va multumesc.

Localitate
Pitesti
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Cel mai simplu ar fi sa mergeti cu actele firmei la ambasada sau consulatul Romaniei din tara unde sunteti si sa solicitati intocmirea unei procuri pe care sa o trimiteti ca atare in Romania. Puteti sa mergeti si la un notar local si sa solicitati autentificarea procurii, care apoi trebuie apostilata, trimisa in Romania pentru a fi tradusa si legalizata si apoi folosita. Totodata, daca doriti sa o utilizati la banca pentru imprumut ar trebui sa solicitati bancii un model de procura deoarece fiecare banca are cerintele sale.
Va multumim pentru intrebare.

Mihail

Buna ziua
1 O copie legalizata dupa un act de proprietate privat cat timp este valabil
2 Cat costa o copie legalizata dupa un asemenea act

Localitate
Bucuresti
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Trebuie sa luati legatura direct cu un birou notarial pentru a afla tariful perceput de fiecare. Totodata, copia legalizata nu are termen, decat daca este facuta de pe exemplarul din arhiva biroului notarial (adica nu prezentati dvs. exemplarul original), caz in care este valabila 6 luni.
Va multumim pentru intrebare.

Alexandra

Buna ziua ,

Care este costul pentru o declaratie pe propira raspundere ca nu mai nici un act la masina si ca aceasta nu mai este funcitonala si nu a fost inregistrata niciodata pe numele meu la politie si doar la taxe si impozite ? Vreau sa o scot de la fiscal .

Localitate
Bucuresti
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Trebuie sa luati legatura direct cu un birou notarial pentru a afla tariful perceput de fiecare.
Va multumim pentru intrebare.

LASZLO ZOLTAN

Buna ziua,
am o intrebare, in legatura cu o persoana cu handicap (semiparalizata) care nu se poate deplasa si am avea nevoie de o procura pentru banca, adica persoana respectiva sa imputernicesca pe cineva.Cum se poate rezolva , avand in vedere ca persoana nu poate ajunge la notar. Multumesc

Localitate
TG-MURES
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Va trebui sa va adresati unui birou notarial din raza judecatoriei unde doreste persoana cu handicap deplasarea, de preferat unui birou cu mai multi notari asociati ca sa aveti sanse mai mari.
Va multumim pentru intrebare.

Laurentiu

Buna ziua, am o intrebare legata de obtinerea si transmiterea unei procuri la distanta. Pe scurt, fiul aflat intr-un oras X poate obtine procura de la tatal aflat in orasul Y, online si legal? Adica ceva asemanator cu cazul in care se pot prezenta amandoi in acelasi timp la cate un notar din orasul fiecaruia, tatal face procura, iar notarul din orasul X al tatalui confirma pentru notarul din orasul Y al fiului, iar fiul primeste procura la sfarsitul procedurilor? Procura este necesara la inmatricularea auto. Multumesc!

Localitate
Ploiesti
👑 notariate.ro

Buna ziua,
In Romania nu exista inca nicio procedura privind intocmirea la distanta a actelor notariale.
Va multumim pentru intrebare.

doina

buna ziua,
am un apartament de vanzare si doresc sa stiu obligatii notariale am de platit
va mutumesc frumos

Localitate
barlad
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Ca si vanzatori sunteti obligat sa achitati extrasul de carte funciara pentru autentificare si impozit catre stat doar daca pretul e mai mare de 450.000 lei.
Va multumim pentru intrebare.

Adascalesei

Buna ziua. As vrea sa plec din tara in belgia la mama mea in vacanta împreună cu fetiță de 2 ani.tatal fetei este plecat din tara si nu am procura.cum sa procedez? Va multumesc

Localitate
Botosani
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Tatal trebuie sa se prezinte la ambasada sau cosulat pentru a da declaratia.
Va multumim pentru intrebare.

nedelcu camelia

Buna ziua. Este nevoie de martori cand vrei sa faci o procura sa te reprezinte in instanta?

Localitate
galati
👑 notariate.ro

Buna ziua,
In mod normal nu este nevoie de martori decat daca nu puteti semna procura, din diverse motive – handicap, necunoscator de carte, etc.
Va multumim pentru intrebare.

Furiesu

Buna ziua.Fata mea a intentat un proces impotriva fostului sot pentru pensia alimentara si custodia totala a fetitei.In decembrie doreste sa plece in vacanta la sora ei in Belgia , dar fostul sot nu doreste sa – i faca procura ptr fetita.Ce se poate face in cazul acesta?El refuzand sa- i acorde procura fostei sotii.Va multumesc!

Localitate
Torino
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Daca prin hotararea judecatoreasca are ‘custodie totala’ nu are nevoie de declaratie din partea tatalui. Daca au divortat dupa 2011, inseamna ca au custodie comuna dar minora locuieste la mama. Din pacate tata poate fi obligat doar prin instanta sa dea aceasta declaratie daca nu doreste.
Va multumim pentru intrebare.

Lepadatu Rodica

Buna seara ,am o întrebare legata de procura facut de sotul meu pentru minor ,am facut procura acum doi ani. Procura înca mai are valibilitate un an eu acum vreau sa fac pasaport fetitei si miau respins cererea de pasaport ,deoare ce am mai facut un pasaport cu ea si a expirat pasaportul. Acum miau spus caci trebuie alta procura facuta si find acea procura existenta inca valabila un an de zile ce este de facut cum trebuie sa procedez ,sotul find plecat afara si noi vrem sa mergem la el,va multumesc frumos

Localitate
Sînmihaiul Român ,Jud Timis
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Sotul dvs. va trebui sa mearga la consulat sau la ambasada pentru a da o noua procura daca cea pe care o aveti v-a fost respinsa. Sau poate merge la un notar din tara respectiva pentru a autentifica procura, apoi apostilata si trimisa in romania pentru a fi tradusa si legalizata.
Va multumim pentru intrebare.

giuga

Buna ziua
Vin cu o intrebare catre dtra, in societate avem un asociat care locuieste in germania, vrea sa cesioneze partile sociale catre alta persoana din firma , spuneti-mi daca la registrul comertului se poate face aceasta operatiune prin procura notariala data de cel din strainatate.

Localitate
vasilica
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Sigur, asociatul poate merge fie la ambasada/consulat fara nicio alta formalitate, fie chiar la un notar german doar ca ulterior va fi necesar apostila si traducere legalizata in Romania.
Va multumim pentru intrebare.

Baciu Alexandru

Bună seara,
Mașina este pe numele mamei dar o conduc eu in mare parte , ce procura sau ce act in trebuie din parte ei de ex : ca sa fac asigurarea , sa eliberez numere/certificatul de înmatriculare și tot ce ține de auto.
Mulțumesc anticipat!

Localitate
Buzau
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Trebuie sa incheiati cu dansa un contract de comodat.
Va multumim pentru intrebare.

Andrei

Buna, am nevoie de o procura prin care sa permit mamei mele sa poate ridica adeverinta mea din Romania. Eu la moment sunt in Anglia si cum am inteles trebuie sa depun o cerere prin consulatul Romaniei. Am selectat procura generala si mi se cere o procura din partea mea, ceea ce nu prea inteleg ce fel de procura imi trebuie pentru aceasta cerere

Localitate
Iasi
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Trebuie sa luati legatura cu cei de la consulat/ambasada deaorece noi nu cunoastem procedurile dansilor ci strict pe cele ale birourilor notariale.
Va multumim pentru intrebare.

Laurentiu Vatavu

As vrea sa stiu cum poate imputernici mama mea printr-o procura speciala pe sora mea, care locuieste cu ea, a retrage pensia sau a pune-o pe card sau intr-un cont curent. Mama mea are 91 de ani si nu se poate deplasa in nici un fel din casa.
Va multumesc anticipat pentru raspunsul dumneavoastra.

Localitate
PARMA, ITALIA
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Va trebui sa luati legatura cu un birou notarial de unde locuieste mama dvs. pentru a vedea daca sunt dispusi sa faca deplasari la domiciliul dansei.
Va multumim pentru intrebare.

STANCU C.

Buna ziua,va intreb cat costa o procura speciala?Imi este necesara la judecatorie pt.succesiune.

Localitate
BUZAU
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Va rugam sa lauti direct legatura cu birourile notariale pentru a va comunica tarifele percepute de dansii, fiecare birou avand tarifele sale.
Va multumim pentru intrebare.

Suciu Luciana

Buna ziua,
Imputernicirea pentru a reprezenta o persoana la Directia Fiscala – Taxe si Impozite , pentru a inregistra un autoturism , trebuie facuta la notar sau poate fi facuta de mana .
Va multumesc !
O zi frumoasa!

Localitate
Sibiu
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Trebuie facuta la notar, in forma autentica.
Va multumim pentru intrebare.

Lingurar

Eu sunt minor si vreau sa ma angaje am 17 ani si parinti mei as in strainatate si vreau o procura s
a ma pot angaja se poate semna alt cinava in loc la parinti mei

Localitate
Sanmiclaus
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Parintii trebuie sa se prezinte personal la notar in Romania sau la ambasada/consulat in tara unde locuiesc ca sa poata da procura.
Va multumim pentru intrebare.

Menyko Richard

Bună ziua. Am cumpărat recent o mașină second hand din Germania și a fost radiata aici în România. De ce anume as avea nevoie ca sa pot sa scot numere roșii și sa înscriu mașina pe numele meu aici în Tara?

Localitate
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Din punct de vedere notarial nu aveti nevoie de nimic (procedura de inmatriculare o aflati de la Directia inmatriculari auto). La notar puteti sa dati eventual o procura pentru ca altcineva sa se ocupe de inmatriculare in locul dvs.
Va multumim pentru intrebare.

Botezat

Buna ziua, o intrebare va rog ,un adolescent de 17 ani poate intra in romania fără părinți sau trebuie procura de la consulat ( minorul este însoțit de verișorii, lui adulți

Localitate
Marseille France
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Minorii au nevoie de acordul parintilor la parasirea tarii, la intrare nu se cere acordul dar pentru siguranta va rog sa luati legatura cu politia de frontiera.
Va multumim pentru intrebare.

Ana

Buna seara!
Urmează să plec din tara însoțită de fratele meu minor. În acest sens am mers la notar împreună cu părinții mei pentru a obține procura iar dupa realizarea acesteia notarul le-a spus părinților mei sa nu o semneze motivand ca sunt toate informatiile de identificare a acestora trecute si ca semnatura lor ar face procura nula. Este adevarat? Urmează să plecam in doar cateva zile si nu stim daca la aeroport pot aparea probleme in acest sens.
Multumesc!

Localitate
Bucuresti
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Da, actele notariale nu se mai semneaza de cativa ani. Singurul exemplar semnat este cel din arhiva notarului iar partile primesc duplicate care devin nule daca sunt semnate.
Va multumim pentru intrebare.

Brânză Florin

Bună ziua.
As dorii sa fac o procura auto pentru ieșirea din tara pentru o mașină înmatriculată pe numele mamei.
Se poate face procura doar cu buletinul proprietarului fara prezența fizică a acestuia?
Vă mulțumesc!

Localitate
Constanța
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Pentru iesirea din tara se incheie contract de comodat, nu procura. Totodata este obligatorie prezenta proprietarului in fata notarului pentru a semna.
Va multumim pentru intrebare.

Stelian Cristea

Buna ziua, am domiciliul in străinătate și as vrea sa vând un teren in viitorul apropiat deținut in România, in contract figurează și nevasta ca proprietar, ce trebuie sa fac pentru ca nevasta sa nu călătorească? Ce fel de documente am nevoie? Trebuie sa cedeze partea ei? O împuternicire?
De asemenea singurul document pe cre îl am este Pașaport cu rezidenta in străinătate , este de ajuns?

Multumes frumos !

Localitate
Helmsley, North Yorkshire
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Sotia dvs. trebuie sa dea o procura de reprezentare – cel mai bine la consulatul sau ambasada Romaniei cea mai apropiata de dvs. Este suficient pasaportul cu domiciliul in strainatate dar va trebui sa declarati si adresa (domiciliul efectiv) din straintate – ar fi indicat sa aveti si un act de identate cu adresa la care locuiti efectiv in strainatate.
Va multumim pentru intrebare.

Constantin Gabriel

Buna ziua, pentru a face o procura mamei mele este necesar sa fie titularul imobilului de fata la notariat?

Localitate
Slobozia
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Nu se intelege exact ce anume doriti sa se faca in acea procura dar ca idee generala la notar se prezinta doar cel ce da procura.
Va multumim pentru intrebare.

Candalea Gabi

Buna ziua am și eu o întrebare dacă fratele meu nu are buletin poate sa îmi facă împuternicit doar cu pasaportul

Localitate
Ghiroda jud timis
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Daca este cetatean roman cu domiciliul in Romania nu se poate identifica cu pasaportul, numai cu o cartea de identitate sau carte de identitate provizorie.
Va multumim pentru intrebare.

Florin S.

Sunt cetatean român cu domiciliu in strainatate si posed un pasaport CRDS. Urmeaza sa ma prezint in Romania pentru a incheia o procura notariala si timpul petrecut in tara va fi de o saptamână doar. Cei de la Consulatul României mi-au spus că am nevoie doar de pașaportul CRDS pentru a mă legitima in vederea incheierii procurii. Este adevărat?

Localitate
Detroit, USA.
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Da, daca aveti mentionat in pasaportul domiciliul din strainatate va prezentati doar cu pasaportul si va trebui sa declarati in fata notarului domiciliul efectiv pe care il aveti – eventual puteti sa aveti la dvs permisul de conducere sau un alt document local care arata domiciliul.
Va multumim pentru intrebare.

Dan

Buna ziua,
Pentru luarea in evidenta ca nou posesor auto la mana a doua trebuiesc depuse acte la Taxe si Impozite respectiv Politie pt eliberare de numere noi. Depunerea se poate face doar de catre noul proprietar sau altcineva daca are procura. Aceasta procura trebuie legalizata la notar sau poate fi o hartie de mana?

Multumesc

Localitate
Dr. Tr. Severin
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Procura pentru inmatricualrea auto trebuie data in forma autentica in fata unui notar, nu este suficienta cea sub semnatura privata.
Va multumim pentru intrebare.

Calinescu Mihaela

Buna seara. As dori sa stiu daca o procura judiciara data de catre o persoana careia i s-a mentionat numele si toate datele de identificare, precum si functia de director firma mama, este corect data unei sucursale prin care s-a imputernicit directorul si seful serviciului juridic. Mentionez ca nu s-a indicat numele sau vreo data de identificare a directorului sau sefului serviciului juridic. Este aceasta procura legal intocmita? Are directorul de sucursala dreptul sa actioneze conform acestei procuri in numele firmei mama?

Localitate
Tg Jiu
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Depinde de relatiile juridice dintre firma mama si sucursala prevazute in actele constitutive ale societatii.
Va multumim pentru intrebare.

Oprica

Buna ziua ! Sotul meu este plecat din tara si as vrea sa ma duc la el cu copilul de 5 luni. Imi trebuie procura de iesire din tara si procura pt pasaport. Ce pot face pt a nu fi nevoie sa se mai duca la consulat?

Localitate
Constanta
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Poate merge la un notar din tara unde este dar apoi actele vor avea nevoie de apostila iar in tara vor fi traduse si legalizate, ceea ce implica mai multe proceduri decat daca ar merge la consulat sau ambasada.
Va multumim pentru intrebare.

Alin

buna,de ce acte sunt necesare pentru procura de a iesi un copil minor cu mama lui
daca copilul e scris pe numelle tatalui?

Localitate
craiova
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Pentru declaratia de acord prinvind iesirea minorului din tara aveti nevoie de certificatul de nastere al minorului, pasaportul lui, actul de identiate al tatalui, care da declaratia si al mamei.
Va multumim pentru intrebare.

Nuta Cristina

Buna ziua,
Am uitat buletinul in Anglia si vreau sa dau imputernicire surorii mele sa
ma programeze la examenul practic de conducere. Se poate sa fac imputernicitea fara buletin? Mentionez ca am pasaportul. Astept raspunsul dumneavoadtra. Multume frumos.

Localitate
Craiova
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Nu va puteti identifica cu pasaportul daca nu aveti domiciliul in strainatate – adica in pasaport sa fie trecut faptul ca aveti domiciliul in alta tara.
Va multumim pentru intrebare.

Teșileanu Marian

Bună ziua, Vreau să dau acces (drept de trecere) unui vecin prin terenul meu situat în județul Prahova. Pentru aceasta, pun la dispoziție 150 mp ca drum de folosință comună. Cu ce acte trebuie să ne prezentăm la notariat? Ne este mai ușor să încheiem actele la notariatul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Marian Teșileanu

Localitate
București
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Va trebui sa luati legatura direct cu un birou notarial din Bucuresti – https://notariate.ro/notari/locatie/municipiul_bucuresti/ . In principiu actele necesare sunt ca si cele pentru vanzare – https://notariate.ro/vanzare-imobil-la-notar/.
Va multumim pentru intrebare.

Iosif Nicolae

Doresc o procura pentru eliberarea unui card bancar pe numele mamei mele , pentru pensie.In prezent pensia vine prin factorul postal si dorim trecerea pe card.Mentionez ca mama este bolnava si nu este deplasabila, cum se poate face?

Localitate
Cluj-Napoca
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Va trebui sa luati legatura cu un birou notarial din Cluj https://notariate.ro/notari/locatie/cluj/ pentru a discuta in vederea deplasarii la dvs.
Va multumim pentru intrebare.

Ionela

Buna ziua,cat timp este valabila o procura pentru renovarea carti de identitate, multumesc.

Localitate
Toledo
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Daca nu este mentionat atlfel in continutul ei, o procura este valabila 3 ani.
Va multumim pentru intrebare.

rodica cristian

Bun ziua, vreau sa cumpar un apartament. Vanzatorul a imputernicit pe cineva sa ii vanda apartamentul, este bine sa cumpar acest apartament de la cineva care are procura pe el si nu de la proprietar.
Multumesc

Localitate
Bucuresti
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Sigur, daca procura este data in forma notariala nu este nicio problema. Notarul la care veti face vanzarea va verifica atat continutul ei cat si procura in sine in registrele speciale notariale de evidenta a procurilor.
Va multumim pentru intrebare.

Anca

Bună ziua!
Vreau să știu care este prețul unui Contract de mandat sau Procură specială, prin care se desemnează reprezentantul fiscal, însoţit de Declaraţia pe propria răspundere a mandatarului, prin care acesta acceptă Contractul de mandat, încheiat în formă scrisă şi autentificat de un notar public.

DOCUMENT necesar pentru eliberarea codului NIF (număr de înregistrare fiscală) pentru persoanele fizice străine fără domiciliu în România

Localitate
BUCUREȘTI
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Va rugam sa va adresati direct unui birou notarial deoarece fiecare birou are tariful sau.
Va multumim pentru intrebare.

Valentin Filip

Bună ziua! Soția a achiziționat un autovehicul din România. Ca soț, pot să mă ocup de înmatriculare fără procura specială menționată pe site-ul drcpiv?

Localitate
București
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Desi teoretic se poate, cei de la inmatriculari cer mereu procura speciala daca masina se inmatriculeaza pe numele celuilalt sot.
Va multumim pentru intrebare.

Rozalia Bienert

buna ziua,as vrea sa stiu de ce procura asa avea nevoie pentru a o imputernici pe mama la banca in numele tatalui meu.Tata a decedat in Luna iulie anul acesta si mama nu poate ridica banii de la banca,bani primiti de la APIA TIMIS

Localitate
Germania
👑 notariate.ro

Buna ziua,
Daca titularul contului a decedat nu se mai poate utiliza acel cont decat dupa dezbaterea succesiunii defunctului. Deci, in primul rand dvs. si mama trebuie sa mergeti la un notar de la ultimul domiciliu al defunctului pentru a-i dezbate succesiunea, introducand si acel cont in masa succesorala.
Va multumim pentru intrebare.

  X
  Asistenta Notariala Inteligenta  
  Buna, numele meu este Ani si te pot asista cu informatii notariale personalizate.
  wpChatIcon
  Notificare 30 martie!

  In aceasta perioada majoritatea notariatelor au program redus sau sunt inchise.

  *In Bucuresti programari urgente si consultanta notariala gratuita pe Whatsapp sau email.